「Zabbix」- 忘记密码重置

  CREATED BY JENKINSBOT

内容简介

本文介绍重置Zabbix管理员密码。交接工作一直都做不好,总有点东西每交接。这不是么?把Zabbix的管理员密码忘记了。

操作过程

默认的用户名为Admin,密码为zabbix。如果忘记密码,可以修改数据库的zabbix.users.passwd字段来修改密码,密码是md5存储的。

#!/bin/sh

# 连接数据库
mysql -uroot -p'your-password'

# 重置密码
mysql> update zabbix.users set password = md5('zabbix') where alias='Admin';
mysql> update zabbix.users set passwd = md5('zabbix') where alias='Admin' # 在Zabbix 4.2中

参考文献

Zabbix Password Recovery