「IGMP」- 常用配置

  CREATED BY JENKINSBOT

配置命令(Huawei)

使能 IGMP 功能:

[Huawei - GigabitEthernet1/0/0] igmp enable
[Huawei - GigabitEthernet1/0/0] igmp version number // 配置IGMP版本

// 查看接口的IGMP配置和运行信息
<Huawei>display igmp interface

// 查看加入组播组的成员信息
<Huawei>display igmp group

IGMP Snopping

// 使能IGMP snopping功能
[Huawei]igmp-snooping enable
[Huawei-vlan10] igmp-snooping enable

// VLAN下使能IGMP代理功能
[Huawei-vlan10] igmp-snooping proxy 

// 1)查看二层组播转发表
<Huawei>display l2-multicast forwarding-table vlan vlan-id 

IGMP SSM Mapping

// 在IGMP视图下配置静态SSM映射关系。 
[Huawei-igmp] ssm-mapping <group-address> <group-mask> <source-address>

// 在接口下使能IGMP SSM Mapping
[Huawei - GigabitEthernet1/0/0] igmp ssm-mapping enable

// 查看IGMP SSM Mapping静态映射关系
<Huawei>display igmp ssm-mapping