「Shell」- 2.Environment Setup

  CREATED BY JENKINSBOT

常见 Shell 整理

Wikipedia/Comparison of command shells

sh – Borune shell

bash – Bourne Again Shell

dash – Debian Almquist Shell

以POSIX兼容性为目标。

Z shell(zsh)

Kornshell(ksh)

pdksh是ksh93的自由软件版本。

pdksh 现在是 mksh(http://mirbsd.de/mksh%EF%BC%89%E3%80%82

C shell(csh)

Tenex C shell(tcsh)

环境安装

在 Linux distro 中,已经携带 Shell 环境,通常不需要自行安装,除非想要使用其他类型的 Shell 环境。

# Bash
apt-get install -y bash