「tcpdump」

  LINUX MANUAL PAGES

TCPDump,用于dump网络流量,支持IPv4, ICMPv4, IPv6, ICMPv6, UDP, TCP, SNMP, AFS, BGP, RIP, PIM, DVMRP, IGMP, SMB, OSPF, NFS等其他很多协议。

安装

从发行版的源中安装

#!/bin/bash

apt-get install tcpdump

从源码编译安装
项目地址:https://github.com/the-tcpdump-group/tcpdump
安装过程参考源码目录下的INSTALL.txt文件

安装的可执行程序

tcpdump
用于dump网络数据流量。

参考文献