「NETCONF」- 常见问题处理

  CREATED BY JENKINSBOT

配置案例(华为)

# NETCONF 使用 SSH 作为承载协议。在使用前必须配置 SSH 访问。
...

# 进入 NETCONF 视图
[Huawei] netconf

# 配置 NETCONF 服务端口号
# 在 830 端口号上使能 SSH 服务器的 NETCONF 服务;
[Huawei-netconf] protocol inbound ssh port 830

# 使能 NETCONF 功能。
# 在 TCP 22端口号上使能SSH服务器的NETCONF服务。
# snetconf server enable和protocol inbound ssh port 830都可以使能NETCONF功能。
# 如果这两个命令都配置,表示客户端可以使用22端口号或830端口号与服务器建立NETCONF连接。
[Huawei] snetconf server enable