「Emacs」- Editor MACroS(From 1970s)

  CREATED BY JENKINSBOT

内容简介

本文将介绍文本编辑器(但又不仅是文本编辑器),Emacs,相关内容。

Emacs Channel

Emacs

Emacs,编辑器,功能多,开箱不能即用。喜欢就喜欢,不喜欢就不喜欢。

它有众多的分支,比如GNU Emacs、XEmacs、SXEmacs等等。如果没有特殊说明,则相关文章中指的都是GNU Emacs版本。

我的Emacs运行的XTerm中,使用的是emacs -nw的无窗口模式运行,因为这个样子可以绕过无法输入中文的问题。但是现在(08/22/2018)根本不需要了。因为,可以指定LC_CTYPE=zh_CN.UTF-8 emacs来运行Emacs,解决窗口模式下无法使用中文输入法的问题。

http://www.gnu.org/software/emacs/tour/index.html
http://www.gnu.org/software/emacs/manual/html_node/emacs/index.html
http://www.gnu.org/software/emacs/manual/html_node/eintr/index.html
http://www.gnu.org/software/emacs/manual/html_node/elisp/index.html
http://www.gnu.org/software/emacs/manual/index.html

相关的文档及手册

Documentation & Support: https://www.gnu.org/software/emacs/documentation.html
Further information: https://www.gnu.org/software/emacs/further-information.html

GNU Emacs FAQ: https://www.gnu.org/software/emacs/manual/efaq.html
EmacsWiki: https://www.emacswiki.org/

How can I make Emacs start-up faster?: https://stackoverflow.com/questions/778716/how-can-i-make-emacs-start-up-faster

GNU Emacs Manual

与「Emacs」有关

《学习GNU Emacs》 O’REILLY

Emacs手册
https://www.gnu.org/software/emacs/manual/html_mono/emacs.html
https://www.gnu.org/software/emacs/manual/emacs.html

与「Emacs LISP」有关

《GNU Emacs Lisp编程入门》
Emacs Lisp编程语言介绍
Emacs Lisp官方手册

参考文献

访问Emacs的主页
了解Emacs的历史
查看Emacs的发行日志Emacs的发行历史